Regulamin bawialni

1. Sala zabaw Tęczowa Kraina to odpłatne miejsce służące zabawie i odpoczynkowi dzieci.

2. Każda osoba korzystająca z sali zabaw zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, do jego przestrzegania a także respektowania zaleceń obsługi.

3. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 1 do 10 roku życia.

4. Maksymalna liczba uczestników zabawy wynosi 25 osób.

5. W sali zabaw mogą bawić się tylko dzieci zdrowe.

6. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu sali zabaw tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.

7. Na sali zabaw dziecko pozostaje pod opieką rodzica/dorosłego opiekuna.

8. Na sali zabaw osoby mogą przebywać w skarpetkach lub miękkim obuwiu domowym.

9. Na terenie całego lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, spożywania alkoholu i innych używek.

10. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zdjęcie dzieciom szelek, pasków (zwłaszcza z metalowymi klamrami), odzieży posiadającej sznurki i troczki, a także biżuterii.

11. Wszystkie przedmioty w tym także zabawki przyniesione ze sobą do bawialni dzieci pozostawiają w szatni.

12. W razie wypadku, skaleczenia lub zabrudzenia materiałem biologicznym sali zabaw, prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie obsługi.

13. Celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, przede wszystkim myciu rąk i dezynfekowaniu zarówno przed jak i po skorzystaniu z urządzeń w sali zabaw oraz sanitariatów.

14. Czas pobytu na sali zabaw uzależniony jest od zakupionego biletu wstępu. Jeżeli wizyta przedłuży się – obsługa zobowiązana jest doliczyć kwotę różnicy kolejnych minut wg cennika.

15. Za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników, oraz w wyniku nie przestrzegania regulaminów każdorazowo o swojej odpowiedzialności zdecyduje Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

16. Sala zabaw ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie powstałe z jej winy.

17. Wyposażenie sali zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem znajdującym się przy atrakcji.

18. Konsumpcja może odbywać się na terenie sali zabaw tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu. Sala zabaw nie partycypuje w zakupie oraz nie oferuje ciast i tortów.

19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

TELEFON ALARMOWY 112

POGOTOWIE 999

STRAŻ POŻARNA 998

POLICJA 997