Tęczowa Kraina © 2020  Privacy Policy

 
 
 
 

Regulamin Sali Zabaw Tęczowa Kraina

 

 

1. Sala zabaw Tęczowa Kraina to odpłatne miejsce służące zabawie i odpoczynkowi dzieci. Organizujemy również imprezy okolicznościowe dla dzieci.

2. Każda osoba korzystająca z sali zabaw zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, do jego przestrzegania a także respektowania zaleceń obsługi.

3. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 1 do 10 roku życia.

4. Maksymalna liczba uczestników zabawy wynosi 25 osób.

5. W sali zabaw mogą bawić się tylko dzieci zdrowe.

6. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu sali zabaw tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.

7. Na sali zabaw dziecko pozostaje pod opieką rodzica/dorosłego opiekuna.

8. Na sali zabaw osoby mogą przebywać w skarpetkach lub miękkim obuwiu domowym.

9. Sala Zabaw nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

10. Na terenie całego lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, spożywania alkoholu i innych używek.

11. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zdjęcie dzieciom  szelek, pasków (zwłaszcza z metalowymi klamrami), odzieży posiadającej sznurki i troczki, a także biżuterii.

12. Wszystkie przedmioty w tym także zabawki przyniesione ze sobą do bawialni dzieci pozostawiają w szatni.

13. W razie wypadku, skaleczenia  lub zabrudzenia materiałem biologicznym sali zabaw, prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie obsługi.

14. Celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, przede wszystkim myciu rąk zarówno przed jak i po skorzystaniu z urządzeń w sali zabaw oraz sanitariatów.

15. Czas pobytu na sali zabaw uzależniony jest od zakupionego biletu wstępu. Jeżeli wizyta przedłuży się – obsługa zobowiązana jest doliczyć kwotę różnicy kolejnych minut wg cennika.

16. Sala zabaw Tęczowa Kraina nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników, oraz w wyniku nie przestrzegania regulaminów.

17. Sala zabaw ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie powstałe z jej winy.

18. Wyposażenie sali zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem znajdującym się przy atrakcji.

19. Osoby naruszające zapisy niniejszego regulaminu będą wypraszane z sali zabaw.

20. Konsumpcja może odbywać się na terenie sali zabaw tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu.

21. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

TĘCZOWA KRAINA

SALA ZABAW W CW LAGUNA

ul. Wodnika 1, 74-100 Gryfino

tel. +48 505 224 808